Договір публічної оферти про надання послуг


1. Загальні положення

1.1. Даний публічний договір (далі – Договір) є публічною офертою щодо укладення угоди між фізичною особою-підприємцем Кравець Галина Михайлівна, місцезнаходження: вул. Заклинських, 8, кв. 47, м. Івано-Франківськ, 76018 (далі – Виконавець) та будь-якою фізичною і/або юридичною особами (далі – Користувач) з метою використання Користувачем інформації та сервісів, що надаються Виконавцем відповідно до правил та положень, зазначених нижче.

1.2. Згідно із положеннями статей 633, 641 Цивільного кодексу України умови публічної оферти та публічного договору є однаковими для всіх Користувачів. У відповідності до ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України, реєстрація на платформі Dexpens (далі –Платформа) є акцептом даної оферти, що прирівнюється до укладення договору на умовах викладених нижче, а також положення Політики конфіденційності. Політика конфіденційності регулює особливості обробки Виконавцем персональних даних Користувачів. Ознайомитися із положеннями Політики конфіденційності Компанії можна за посиланням: https://dexpens.com/policy.

1.3. Користувач дає згоду дотримуватися умов Договору та згоду отримати послуги на встановлених Виконавцем умовах з оплати замовлених послуг.

1.4. Укладаючи Договір, Користувач автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям Користувачем положень Договору, Тарифів та всіх додатків, що є невід’ємною складовою частиною Договору.


2. Визначення та терміни

2.1. Публічна оферта (Договір) – пропозиція Виконавця, адресована будь-якій фізичній та/або юридичній особі, у відповідності зі статтею 633 Цивільного кодексу України, укласти з ним публічний договір про надання послуг доступу до Платформи.

2.2. Акцепт – повна й безумовна згода Користувача на укладення даного Договору на умовах, визначених даним Договором.

2.3. Виконавець – фізична особа-підприємець Кравець Г. М., місцезнаходження: вул. Заклинських, 8, кв. 47, м. Івано-Франківськ, 76018

2.4. Платформа – це сайт Dexpens для працевлаштування та пошуку працівників.

2.5. Користувач – фізична та/або юридична особа, яка погодилася з Умовами та Політикою конфіденційності Виконавця, та зареєструвалась у встановлений на Платформі спосіб, якій Виконавець надає послуги у відповідності до умов даного Договору.

2.6. Послуга – це надання Виконавцем Користувачу доступу до сервісу Платформи на платній або безкоштовній основі, після проходження Користувачем реєстрації в порядку встановленому даним Договором.

2.7. Платні послуги – надання за певну плату, у грошовому виразі, Виконавцем Користувачу послуги в об’ємі, передбаченому даним Договором, який Користувач обирає самостійно.

2.8. Безкоштовні послуги – надання Виконавцем Користувачеві послуги обмеженого доступу, тобто до обмеженої інформації за пошуком, яка міститься на Платформі. Обсяг обмеженого доступу визначається Виконавцем на власний розсуд та може змінюватись без погодження з Користувачем.

2.9. Вартість послуг (тариф) – платіж, розмір якого встановлюється Виконавцем за надання певного обсягу послуг для Користувача за доступ до сервісу Платформи.

2.10. Обсяг послуг – це можливості, функціонал, контент, які є доступними для Користувача на умовах певного Тарифного плану та визначають обсяг прав Замовника на використання Платформи.

2.11. Тарифний план – це умови, які визначають обсяг послуг, доступних Користувачеві протягом певного терміну, а також розмір оплати, яку повинен здійснити Користувач для отримання доступу до таких послуг.

2.12. Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну і/або юридичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

2.13. Акаунт (обліковий запис) – сукупність інформації про Користувача, що ним надана.

2.14. Парсинг – процес аналізу або розбору певного контенту на складові за допомогою роботів-парсерів (спеціальних програм або скриптів).

2.15. Компанія-партнер – юридична особа створена за вимогами чинного законодавства України, якій належить система приймання платежів та яка забезпечує інформаційне та технологічне обслуговування Виконавця з метою проведення Користувачами операції із оплати на користь Виконавця за послуги.

2.16. Сервіс здійснення платежів – сукупність програмно-технічних та організаційних засобів, процедур та правил Компанії-партнера, використання яких забезпечує здійснення платежів від Користувачів (Клієнтів Сервісу) на користь Виконавця у межах їх господарських відносин.

2.17. Платіж – розпорядження на оплату, вчинене Користувачем за допомогою Сервісу приймання платежів з метою внесення оплати Постачальнику за товари та/або послуги, інші супутні послуги.


3. Предмет договору

3.1. Предметом даної Оферти є надання Виконавцем Користувачеві доступу до інформації та послуг Платформи (на безоплатній та платній основі).

3.2. Послуги Платформи надаються за принципом «як є». Виконавець не гарантує, що послуги будуть відповідати цілям та очікуванням Користувача або будь-яких інших осіб.


4. Умови використання. Функціонування платформи Dexpens

4.1. Порядок здійснення реєстрації Користувача на Платформі:

4.1.1. Виключно зареєстровані Користувачі мають доступ до всіх послуг та можливостей Платформи. Щоб отримати доступ до усіх послуг Платформи, особи мають здійснити реєстрацію та створити Акаунт, заповнивши відповідну форму реєстрації на Платформі.

4.1.2. Реєструючись на Платформі, ви підтверджуєте, що ви є дієздатною фізичною особою, яка діє від власного імені або на законних підставах від імені юридичної особи. Ви також підтверджуєте, що вся інформація, надана в ході реєстрації, є достовірною, точною і актуальною.

4.1.3. Для реєстрації Користувач зобов’язується надати правдиву і повну інформацію про себе з питань, перелічених у формі реєстрації, та підтримувати цю інформацію в актуальному стані. Якщо Користувач надає невірну інформацію або у Виконавця є підстави вважати, що надана Користувачем інформація неповна або неправдива, Виконавець має право на свій розсуд заблокувати або видалити обліковий запис Користувача, а також повністю або частково заборонити Користувачу використання Платформи.

4.1.4. Виконавець залишає за собою право в будь-який момент вимагати від Користувача підтвердження даних, зазначених при реєстрації, і запитати у зв’язку з цим відповідні документи, неподання яких, на розсуд Виконавця, може бути прирівняне до надання неправдивої інформації та спричинити наслідки, передбачені п. 4.1.3. цього Договору.

4.1.5. Порядок зберігання та обробки персональних даних фізичних осіб Замовником встановлено в Політиці конфіденційності.

4.1.6. При реєстрації Користувач вказує свою електронну адресу, яка в подальшому використовується як логін для доступу до Платформи. Користувач самостійно обирає собі логін (унікальне символьне ім’я облікового запису і пароль для доступу до облікового запису. Виконавець має право заборонити використання певних логінів, а також встановлювати вимоги до логіну та паролю (довжина, допустимі символи тощо).

4.1.7. Користувач самостійно несе відповідальність за безпеку (стійкість до вгадування) обраного ними пароля, а також самостійно забезпечують конфіденційність свого пароля.

4.1.8. При встановленні Користувачем факту несанкціонованого доступу до його акаунта, він зобов’язаний повідомити про цей факт службу підтримки Виконавця за електронною адресою: support@dexpens.com

4.1.9. Користувач може виконувати роль Адміністратора має мати повноваження адміністрування та користування Платформою від імені Користувача, а також має право надавати доступ додатковим Адміністраторам/Користувачам. Адміністратор має право деактивувати Користувача, якщо Адміністратор бажає припинити доступ до Платформи цього Користувача.

4.1.10. Виконавець може на свій розсуд встановити додаткову функціональність, яка може надати Користувачеві доступ до додаткових ресурсів Платформи. Ресурси, отримані Користувачем на умовах додаткової пропозиції, не залежать від Тарифного плану Замовника та не впливають на обсяг послуг, доступних у рамках відповідного Тарифного плану. Умови додаткових пропозицій розміщуються на Платформі і становлять невід’ємну частину цієї Оферти.

4.1.11. Виконавець залишає за собою право на свій розсуд і у будь-який час змінювати умови Тарифних планів. При цьому, Користувач у будь-який час може замінити свій Тарифний план на інший з тих, що пропонуються Виконавцем на відповідний момент. Зміни Тарифних планів не поширюються на періоди, які були оплачені Користувачем, а набувають чинності після спливу оплаченого періоду користування послугою.

4.1.12. Вартість послуг та порядок оплати, передбачені розділом 7 цього Договору, становлять невід’ємну частину цього Договору та є обов’язковими для усіх Користувачів.


4.2. До створення Акаунта Користувача-роботодавця не допускаються:

4.2.1. Компанії, що використовують «пірамідальні» схеми;

4.2.2. Компанії, що пропонують інтимні послуги та послуги, які передбачають надання інтимних послуг, та/або діяльність яких тим чи іншим чином пов’язана з виробництвом, транслюванням або ретранслюванням еротичних, порнографічних фото-, відео- чи аудіоматеріалів;

4.2.3. Релігійні секти і організації, які надають окультні послуги;

4.2.4. Компанії, що пропонують заробіток за допомогою веб-камер, чатів, форумів тощо, якщо їхня діяльність суперечить чинному законодавству України;

4.2.5. Компанії, що пропонують заробіток за допомогою написання курсових, дипломних, контрольних робіт, а також консультування з приводу їхнього написання;

4.2.6. Компанії, які надали документи про реєстрацію, що не відповідають законодавству України, а також документи, видані невизнаними в Україні республіками «ЛНР» та «ДНР»; та/або видані незаконними органами (посадовими особами), створеними на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя;

4.2.7. Компанії, що пропагують війну, національну ворожнечу, зміну шляхом насильства конституційного ладу або територіальної цілісності України, зокрема відкрито підтримують діяльність незаконних збройних формувань, російських окупаційних військ, а також бойовиків та найманців на території України.

4.2.8. Виконавець залишає за собою право встановлювати критерії, за якими до реєстрації на Платформі та/або розміщення вакансій допускаються окремі категорії роботодавців. Клуби, сайти знайомств і шлюбні агентства допускаються до реєстрації та розміщення на Платформі виключно у випадку наявності працюючого вебсайту, закріпленого в особистому Акаунті (та у всіх розміщених вакансіях) такого роботодавця.


4.3.Забороняється публікувати контент, що пов’язаний з:

4.3.1. Працевлаштуванням на позицію, що не відповідає сфері діяльності роботодавця.

4.3.2. Наданням інтимних послуг та/або послуг, які передбачають надання інтимних послуг, та/або виробництвом, транслюванням, ретранслюванням еротичних, порнографічних фото-, відео- чи аудіоматеріалів.

4.3.3. Консумацією – робота, пов’язана із стимулюванням попиту відвідувачів барів і ресторанів, щоб відвідувачі витратили якомога більше грошей.

4.3.4. Донорством генетичного матеріалу.

4.3.5. Можливістю заробітку через веб-камери, чати, форуми тощо, якщо така діяльність суперечить чинному законодавству України, у тому числі робота, яка передбачає масових електронних розсилок (спаму).

4.3.6. Діяльністю моделі, танцівниці, якщо Виконавець матиме підстави для відмови у розміщенні вакансії.

4.3.7. Пропозицією працевлаштування в компанії партнерів.

4.3.8. Релігійними сектами та наданням окультних послуг.

4.3.9. Можливістю заробітку в мережі Інтернет, якщо їхня діяльність суперечить чинному законодавству України.

4.3.10. Мережевим маркетингом і/або «пірамідальними» схемами.

4.3.11. Можливістю заробітку шляхом написання курсових, дипломних, контрольних робіт, а також консультування стосовно написання наукових робіт.

4.3.12. Можливістю заробітку за допомогою політичної агітації.


4.4. Заборонено публікування контенту, що містить:

4.4.1. Інформацію, яка суперечить законодавству України.

4.4.2. У тексті оголошення вимоги до статі, віку та інші дискримінаційні вимоги до кандидатів, що суперечить ч. 3 ст. 11 Закону України «Про зайнятість населення».

4.4.3. Образливу, завідомо неправдиву інформацію або інформацію, яка може завдати шкоду іншим Користувачам Платформи та порушити їхні права, у тому числі недостовірну інформацію про пропоновану посаду або суть діяльності компанії.

4.4.4. Пропозицію співпраці, яка не передбачає працевлаштування, а також рекламу.

4.4.5. В контактних даних платні телефонні номери для зв’язку, а також оголошення, як передбачають плату за працевлаштування.

4.4.6. Пропозицію дистанційної роботи без зазначення необхідної контактної інформації.


5. Права та обов’язки сторін

5.1. Користувач має права:

5.1.1. Отримувати інформацію про послуги, тарифи Платформи.

5.1.2. Використовувати Платформу у межах функціоналу доступного за обраним Тарифним планом згідно із даним Договором.

5.1.3. Обрати та замовити послуги, інформація про які розміщена на сайті Платформи Виконавця, оплатити їх або здійснювати їх передплату на умовах здійснення одноразового платежу чи регулярних платежів.

5.1.4. Для здійснення оплати та/або передоплати послуг Користувач може обрати спосіб здійснення платежів.

5.1.5. У разі виникнення будь-яких питань, скарг або пропозицій щодо використання Платформи або необхідності в отриманні іншої інформації в межах компетенції Виконавця, звертатися до служби технічної підтримки за електронною адресою: support@dexpens.com.


5.2. Користувач зобов’язується:

5.2.1. Дотримуватись умов цього Договору.

5.2.2. Ознайомитись з цим Договором, умовами надання обраних послуг, дотримуватись та виконувати їх вимоги.

5.2.3. При користуванні платними послугами вчасно оплачувати послуги Виконавця в обсязі, порядку і терміни, передбачені даним Договором.

5.2.4. Здійснювати Платежі за допомогою сервісу здійснення платежів тільки на умовах, визначених правилами приймання платежів на веб-сайті Компанії-партнера. Виконавець не несе відповідальності за дії Компанії-партнера у разі обрання Користувачем відповідного способу здійснення платежів.

5.2.5. Не перепродавати, не надавати результати послуг за даним Договором третім особам.

5.2.6. Тримати в таємниці всі мережеві реквізити (логіни, паролі).

5.2.7. Не здійснювати збір, копіювання і обробку персональних даних інших осіб, а також будь-якої іншої інформації, розміщеної на Платформі, зокрема шляхом парсингу, тобто збору, аналізу, обробки та збереження розміщеної на Платформі інформації шляхом застосування програм-парсерів («павуків») та їхніх аналогів.


5.3. При використанні Платформи Користувачеві забороняється:

5.3.1. Вводити в оману інших користувачів і/або Виконавця, використовуючи чужу адресу, електронну пошту, на використання якої Користувач не має прав.

5.3.2. Створювати кілька Акаунтів (облікових записів) на Платформі.

5.3.3. Використовувати Платформу для поширення рекламних матеріалів.

5.3.4. Розміщувати декілька однакових резюме чи вакансій, або таких, що відрізняються лише заголовком.

5.3.5. Допускати повторень слів у заголовках резюме і вакансій.

5.3.6. Розміщувати інформацію більш, ніж про одну посаду в заголовках і описі вакансії.

5.3.7. Розміщувати вакансії в місті, в якому фактично співробітник не буде працювати.

5.3.8. Публікувати під виглядом вакансій оголошення про послуги підбору місця роботи або персоналу до компанії, про партнерство та співпрацю, а також про проведення навчальних курсів, лекцій або майстер-класів.

5.3.9. Публікувати образливу, завідомо неправдиву інформацію, а також інформацію, яка може завдати шкоди іншим користувачам Платформи чи третім особам та порушити їхні права.

5.3.10. Розміщувати інформацію, яка суперечить чинному законодавству України, а також оголошення, що пропонують роботу в таких сферах як: заробіток в інтернеті, обробка електронної пошти, проведення масових електронних розсилок, мережевий маркетинг, що вимагають матеріальних вкладень, фінансові піраміди, релігійні секти, гральний бізнес, еротичні і окультні послуги.

5.4. Виконавець має права:

5.4.1. Змінювати порядок надання послуг та їх вартість без переукладання даного Договору, опублікувавши зміни на Платформі.

5.4.2. Самостійно визначати порядок продажу послуги згідно з чинним законодавством та вимагати дотримання процедури замовлення і оплати послуги відповідно до цього Договору.

5.4.3. Припиняти надання платних послуг з моменту закінчення строку їх надання.

5.4.4. У будь-який час проводити модифікацію будь-якого функціоналу Платформи, припиняти роботу програмних засобів, що забезпечують функціонування Платформи чи інших інтерактивних Інтернет-сервісів, при виявленні істотних несправностей, помилок та збоїв у роботі, а також з метою проведення профілактичних робіт і запобігання випадкам несанкціонованого доступу до них.

5.4.5. При виникненні сумнівів щодо правомірності дій Користувача, Виконавець має право запросити копію виписки з Єдиного державного реєстру та ліцензію на той чи інший вид діяльності Користувача, а також на своє бачення вилучити, блокувати або змінити інформацію про Користувача.

5.4.6. У разі невиконання зобов’язань, порушення положень цього Договору або чинного законодавства України, Виконавець має право вжити всіх необхідних заходів для того, щоб припинити порушення, у тому числі тимчасово заблокувати доступ Користувача до Платформи. Виконавець має право не пояснювати причини блокування Акаунту Користувача.

5.4.7. Розкривати будь-які відомості, якщо це необхідно, відповідно до законодавства України, на вимогу уповноважених державних установ, а також для забезпечення нормального функціонування Платформи або захисту Виконавця та Користувача, якщо це не суперечить відповідним Конституційним правам громадян та діючому законодавству України.

5.4.8. Співробітники Платформи дотримуються принципів взаємоповаги і взаєморозуміння. Якщо Користувачі некоректно поводяться стосовно співробітників Платформи, Виконавець має право закрити доступ до публікації вакансій, виходячи з припущення, що Користувач може вести себе некоректно з претендентами на отримання роботи.


5.5. Виконавець зобов’язується:

5.5.1. Підтримувати функціонал Платформи та інтерактивних Інтернет-сервісів у робочому стані та забезпечувати надання доступу.

5.5.2. Надавати Користувачеві послуги в обсязі, визначених тарифним планом та цим Договором.

5.5.3. Збирати, зберігати, обробляти персональні дані Користувачів виключно в межах замовлених послуг відповідно до цього Договору.

5.5.4. Не передавати персональні дані Користувача третім особам, крім випадків, передбачених Законом України «Про захист персональних даних», та випадків, передбачених цим Договором та чинним законодавством України.


5.6. Виконавець не несе відповідальності:

5.6.1. По претензіям Користувача, що стосуються невиконання (неналежного виконання) сервісом Компанії-партнера здійснення платежів своїх зобов'язань по оплаті/передоплаті платежів за придбані послуги. Такі претензії не розглядаються Виконавцем.

5.6.2. За виникнення інших несприятливих для Користувача наслідків, що виникли не з вини Виконавця: відмови в оплаті банком-емітентом та/або банком, недостатньої кількості коштів для оплати на рахунку Користувача, обмеження платіжних систем Visa та/або MasterСard, інші, втрати користувачем ЕПЗ, за інші наслідки в результаті користування сервісом Компанії-партнера.

5.6.3. За будь-які збитки Користувача, що виникли внаслідок порушення роботи Платформи, в результаті її використання або неможливості використання Користувачем.

5.6.4. За зміст матеріалів, опублікованих Користувачем, а також за факти порушення Користувачем статті 11 Закону України «Про зайнятість населення» та статті 24-1 Закону України «Про рекламу».


6. Авторські права

6.1. Усі компоненти Платформи і Платформа в цілому належать Виконавцю та охороняються законодавством у сфері права інтелектуальної власності. Усі права захищені.

6.2. Користувач підтверджує та погоджується з тим, що весь вміст і матеріали, які доступні на Платформі, захищені, включаючи, але не обмежуючись, авторським правом, торговельними марками, комерційною таємницею.

6.3. Відтворення, копіювання або поширення в комерційних цілях будь-яких матеріалів або елементів Платформи без попереднього і/ або письмового дозволу Виконавця суворо заборонено.

6.4. Користувач надає Виконавцю безстрокове невиключне право публічно демонструвати належні Користувачеві знаки для товарів та послуг та/або логотипи, розміщуючи їх на Платформі.


7. Вартість послуг та порядок оплати

7.1. Виконавець публікує перелік своїх послуг та тарифних планів на Платформі, включаючи опис таких послуг та інформацію про їхню вартість. Ціни вказуються в національній валюті України.

7.2. Користувач має право замовляти та отримувати послуги Платформи, обравши бажану послугу на сайті. Користувач зобов’язаний оплатити послуги Платформи.

7.3. Послуги надаються за умови внесення оплати в розмірі 100% за фактом надходження оплати на розрахунковий рахунок Виконавця. Датою початку надання послуг Виконавцем є день надходження коштів на розрахункових рахунок Виконавця від Користувача.

7.4. Оплата послуг здійснюється Користувачем шляхом безготівкового платежу на розрахунковий рахунок Виконавця. У разі, якщо Користувач для здійснення оплати та/або передоплати за послуги обирає сервіс здійснення платежів, то він переходить за посиланням та користується сервісом на умовах, що надаються безпосередньо Компанією-партнером.

7.5. Користувач набуває статусу Клієнта сервісу здійснення платежів. Всі претензії з приводу приймання платежів сервісом, роботи сервісу та обліку платежів мають пред’являтись власнику сервісу здійснення платежів. При користуванні сервісом, повернення коштів відбувається в порядку, передбаченому на сайті Компанії-партнера та з врахуванням вимог, визначених банком.

7.6. Компанія-партнер самостійно регулює роботу сервісу, у т.ч. у разі його призупинення як повністю, так частково, при виявленні збоїв, а також в цілях проведення профілактичних робіт і запобігання випадків несанкціонованого доступу до сервісу третіми особами.

7.7. Компанія-партнер самостійно встановлює підстави призупинення Платежів з врахуванням вимог та обмежень, які встановлюються банком.

7.8. Користувач самостійно несе відповідальність за правильність здійснених ним платежів.

7.9. У разі блокування акаунта Користувача, платежі за фактично надані послуги не повертаються.

7.10. Виконавець залишає за собою право у будь-який момент змінити та/або доповнити Тарифні плани, перелік послуг та їх вартість без повідомлення чи отримання згоди Користувача на такі зміни.


8. Відповідальність сторін. Вирішення спорів. Форс-мажорні обставини.

8.1. Користувач погоджується, що використовує Платформу як є. Виконавець не гарантує, що послуги будуть відповідати цілям та очікуванням Користувача або будь-яких інших осіб.

8.2. Виконавець не гарантує, що робота Платформи буде безперервною, безпомилковою та позбавленою шкідливих програм або інших дефектів. Якщо Користувач не задоволений умовами та/або якістю послуг, які надає Платформа, він може припинити використання Платформи або звернутися до служби технічної підтримки за електронною адресою: support@dexpens.com.

8.3. Виконавець не відповідає за тимчасову непрацездатність, несправності, помилки і збої в роботі програмних і/або апаратних засобів, що забезпечують функціонування сервісу здійснення платежів, а також за пов'язані з цим збитки Користувача.

8.4. Виконавець не несе відповідальності за будь-які збитки та/або упущену вигоду Користувача та/або третіх осіб, втрату або спотворення інформації в результаті використання або неможливості використання сервісу здійснення платежів.

8.5. Виконавець не відповідає за збитки Користувача, що виникли в результаті неправомірних дій третіх осіб, пов'язаних з використанням логіна і пароля, ЕПЗ Користувача, які використовуються для доступу до послуг сервісу здійснення платежів.

8.6. Користувач зобов’язується не порушувати та не намагатися порушувати положення цього Договору. Якщо Виконавець на свій розсуд визначить, що Користувач порушив або намагався порушити положення цього Договору, то доступ Користувача до Платформи може бути припинений.

8.7. Користувач погоджується звільнити та убезпечити Виконавця від будь-яких претензій чи вимог з боку будь-яких третіх осіб у зв’язку з/або в результаті порушення Користувачем цього Договору, чинного законодавства України або прав третіх осіб.

8.8. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань за Договором, якщо таке невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після набрання чинності Договору, в результаті подій надзвичайного характеру, які не могли бути передбачені й відвернені Сторонами. Під терміном «форс-мажор» розуміють обставини непереборної сили, визначені чинним законодавством України.

8.9. В інших випадках невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України.

8.10. Цей Договір та відносини між Сторонами регулюються законодавством України.

8.11. Всі спори, які можуть виникнути в зв’язку з цим Договором, у тому числі будь-які питання стосовно їхнього виконання, укладення, дійсності чи розірвання, Сторони будуть намагатися вирішити шляхом переговорів.

8.12. Користувач погоджується, що для цілей вирішення спорів між Сторонами ефективним і обов’язковим для використання засобом комунікації є листування з Замовником за електронною адресою та\або телефоном.

8.13. У разі, якщо Сторони не дійдуть згоди щодо спору протягом 30 (тридцяти) календарних днів, спір передається на розгляд до компетентного суду відповідно до законодавства України.


9. Прикінцеві положення

9.1. Користувач гарантує, що всі умови цього Договору йому зрозумілі і він приймає їх безумовно і в повному обсязі, без будь-яких умов, вилучень і застережень.

9.2. Користувач має право припинити дію цього Договору в односторонньому порядку в будь-який час шляхом видалення свого Акаунту.

9.3. Виконавець має право припинити дію цього Договору в односторонньому порядку в будь-який час.

9.4. Виконавець має право вносити зміни або доповнення до положень цього Договору в будь-який час без будь-якого спеціального повідомлення, розмістивши нову редакцію Оферти у відповідному розділі Платформи. Нова редакція Договору набуває чинності з моменту її розміщення на Платформі, якщо інше не передбачено новою редакцією. Користувач повинен періодично переглядати актуальні умови. Якщо після внесення змін Користувач продовжує використовувати Платформу, то це означає, що Користувач повністю і беззастережно погоджується із такими змінами.